Aktuálne informácie z obce

16.2.2017 10:28 pridal(a) komarnanska

Štatút výstavy vín Veľké Zálužie 2017

Štatút výstavy vín Veľké Zálužie 2017 [.pdf, 510.5 KB]

23.1.2017 8:25 pridal(a) komarnanska

Oznam

MUDr. Šiška oznamuje občanom, že naďalej až do odvolania zastupuje MUDr. Fuxhofferová nasledovne :

Pondelok - ZS v Bábe,

Utorok - ZS v Lehote,

Streda - ZS v Bábe,

Štvrtok - ZS v Bábe,

Piatok - ZS v Lehote.

Pani doktorka ordinuje každý deň od 7,30 do 13,00 hod. Sestrička bude v ambulancii nápomocná denne od 7,00 hod. do 12,30 hod. Pre pacientov zabezpečuje základné úkony ako sú predpisovanie liekov, očkovania a odbery. Objednávanie liekov je možné aj telefonicky na čísle 037/ 65 925 03 a to denne od 11,00 do 12,00 hod. Ďalšie zastupovanie bude pribežne upresňované formou obecného rozhlasu. Za pochopenie ďakujeme.

10.1.2017 14:43 pridal(a) komarnanska


 

Knižný fond Obecnej knižnice vo Veľkom Záluží je od januára 2017 bohatší o 164 knižných publikácií. Na nákup knižného fondu finančne prispel z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Zoznam kníh - Projekt: "Nová knižnica, nové knihy" 

Vaše pripomienky k projektu nám môžete zaslať na: lkomarnanska@velkezaluzie.eu 

5.1.2017 12:54 pridal(a) komarnanska

Miestne dane a poplatky v roku 2017 - hodnoty a sadzby

Sadzby daní a poplatkov pre rok 2017 boli upravené Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží dňa 07.12.2015.

Obec Veľké Zálužie vydá rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady v priebehu roka 2017. Upozorňujeme občanov, že platby za rok 2017 obec začne inkasovať predbežne od 15. februára 2017.

Splatnosť dane z nehnuteľností je uvedená v rozhodnutí, ktorým sa vyrubia miestne dane, zvyčajne do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.

Daň za psa – 4 € za jedného psa a kalendárny rok. Splatnosť dane za psa je uvedená v rozhodnutí. Úľavy na dani za psa schválené neboli žiadne.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

a/ poplatok za komunálne odpady na osobu a kalendárny deň pre všetky fyzické osoby (občan prihlásený na trvalý pobyt, občan prihlásený na prechodný pobyt, vlastník nehnuteľnosti - stavby, ak nie je prihlásený na trvalý alebo prechodný pobyt) vo výške 0,055 €/deň, t.j. 20,07 €/rok. Úľava pre občanov, ktorí majú preukaz ŤZP, je 7 €, t.j. poplatok za rok je 13,07 €. Je potrebné predložiť preukaz ŤZP k nahliadnutiu.

b/ poplatok za 1 kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín vo výške 0,0159 €.

Právnická osoba alebo podnikateľ: - množstvový zber podľa objemu smetných nádob v litroch a počtu odvozov v kalendárnom roku – 0,012 €/liter (na základe zmluvy).

Splatnosť poplatku za komunálne odpady je uvedená v rozhodnutí, ktorým sa vyrubí poplatok, (do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, alebo na 3 splátky).

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obec vyrubí spravidla vlastní-kovi rodinného domu rozhodnutím podľa počtu osôb prihlásených na trvalý pobyt a počtu osôb prihlásených na prechodný pobyt k 1. januáru kalendárneho roka.

Zníženie poplatku za komunálne odpady (na základe žiadosti):

a) poplatníkovi, ktorým je študent ubytovaný v študentskom domove mimo svojho trvalého bydliska, sa poskytuje zľava 50 % z ročného poplatku. Je potrebné doložiť potvrdenie o návšteve školy, resp. o ubytovaní na vysokoškolskom internáte.

O odpustení poplatku rozhoduje starosta obce na základe podanej žiadosti.

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je:

a) 4 € za príležitostný predaj zeleniny a ovocia na obecnej tržnici,

b) 4 €/m² za predaj ostatného tovaru na obecnej tržnici,

Daň za ubytovanie: sadzba dane je 0,50 € na osobu a prenocovanie.

Daň za predajné automaty: sadzba dane je 65 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

Daň za nevýherné hracie prístroje: sadzba dane je 65 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

4.1.2017 11:35 pridal(a) komarnanska

USMERNENIE PRE DAŇOVNÍKOV

Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať do 31. januára 2017 na Obecnom úrade vo Veľkom Záluží v tom prípade, že uňho nastali zmeny v skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre vyrubenie dane z nehnuteľností.

Ide o zmenu vlastníka predajom, kúpou, darovaním alebo dedením, vydanie stavebného povolenia, vydanie kolaudačného rozhodnutia v minulom roku, dokončenie drobnej stavby, zmeny v náhradnom užívaní poľnohos-podárskej pôdy, zmena užívateľa vinohradu, a pod.).

Pri nahlásení zmeny a podaní priznania k dani z nehnuteľností je potrebné predložiť k nahliadnutiu : list vlastníctva (stačí výpis z internetového portálu katastra nehnuteľností ), kópiu kúpnej alebo darovacej zmluvy, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán, prípadne iný doklad potvrdzujúci zmenu. V prípade zmeny užívateľa vinice v lokalite Bakoheď je potrebné predložiť „Osvedčenie o registrácii vino-hradu“, vydané ÚKSUP-om Bratislava pre pôvod-ného užívateľa.

25.11.2016 8:06 pridal(a) stevikova

Západoslovenská distribučná upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením. Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 metre od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 metre po oboch stranách elektrického vedenia. V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 metre je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to u príslušného špecialistu správy podľa obce na t.č. 037/776 32 37. Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení. Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

8.9.2016 15:09 pridal(a) stevikova

Pondelok, 20.Február 2017
meniny má Lívia


PHSR

Regenerácia centra obce

Program obnovy dediny Výstavba chodníka na hlavnej ulici

Štatút obce Veľké Zálužie
Stránkové dni obecného úradu a Stavebného úradu
Pondelok800 - 1500
Utorok800 - 1500
Streda800 - 1700
ŠtvrtokNestránkový deň
Piatok800 - 1200
Obedná prestávka
denne 1200 - 1230
Počasie
Počasie Veľké Zálužie - Svieti.com
Po kliknutí na obrázok sa otvorí v novom okne stránka www.svieti.sk