Aktuálne informácie z obce

23.1.2017 8:25 pridal(a) komarnanska

Oznam

MUDr. Marián ŠIŠKA nebude ordinovať od 23. januára do 31. januára 2017. Sestrička bude v ambulancii každý deň do 12,30 hod. (podávanie injekcií, odber krvi, vydávanie zdravotnej dokumentácie).

Zastupuje MUDr. Erika Fuxhofferová nasledovne:

23.1.2017- pondelok - Báb

24.1.2017-utorok - Lehota

25.1.2017-streda - Báb

26.1.2017-štvrtok - Báb

27.1.2017-piatok - Lehota

30.1.2017-pondelok - Báb

31.1.2017-utorok - Lehota

Tel.č. OZS Lehota 037/6553138

          OZS Báb 037/6588236

10.1.2017 14:43 pridal(a) komarnanska


 

Knižný fond Obecnej knižnice vo Veľkom Záluží je od januára 2017 bohatší o 164 knižných publikácií. Na nákup knižného fondu finančne prispel z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Zoznam kníh - Projekt: "Nová knižnica, nové knihy" 

Vaše pripomienky k projektu nám môžete zaslať na: lkomarnanska@velkezaluzie.eu 

9.1.2017 10:58 pridal(a) komarnanska

Západoslovenská distribučná

 

Touto cestou Vám dávame do pozornosti termíny cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie a to nasledovne:

30.01.2017 - 31.01.2017 (pondelok/utorok) ulice: VODNÁ, LÚČNA, VINOHRADY, KONOPNISKÁ, MALINÁREŇ, PODVINOHRADY

01.02.2017 - 02.02.2017 (streda/štvrtok) ulice: VEĽKÁ a MALÁ URBANKOVA, AGÁTOVÁ, PIVOVARSKÁ, ŠKOLSKÁ, OBECNÁ

03.02.2017, 04.02.2017, 05.02.2017 (piatok/sobota/nedeľa) ulice: RAPATSKÁ, PIESKOVÁ, DUBINA, SLIVÁŠE, BUDÍN, ŽATEVNÁ, ÚZKA a MAJER

Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na zmluvného partnera), aby nám v uvedených termínoch sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov. Taktiež, aby si v uvedených termínoch z bezpečnostných dôvodov uviazali alebo uzavreli svojich psov!

Za spoluprácu a ústretovosť všetkým vopred ďakujeme.

Žiadne iné osoby okrem poverených spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDIS a.s.) nie sú oprávnené vykonávať odpočty spotreby elektrickej energie!

KONTAKT: 0903-40-98-40

5.1.2017 12:54 pridal(a) komarnanska

Miestne dane a poplatky v roku 2017 - hodnoty a sadzby

Sadzby daní a poplatkov pre rok 2017 boli upravené Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží dňa 07.12.2015.

Obec Veľké Zálužie vydá rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady v priebehu roka 2017. Upozorňujeme občanov, že platby za rok 2017 obec začne inkasovať predbežne od 15. februára 2017.

Splatnosť dane z nehnuteľností je uvedená v rozhodnutí, ktorým sa vyrubia miestne dane, zvyčajne do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.

Daň za psa – 4 € za jedného psa a kalendárny rok. Splatnosť dane za psa je uvedená v rozhodnutí. Úľavy na dani za psa schválené neboli žiadne.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

a/ poplatok za komunálne odpady na osobu a kalendárny deň pre všetky fyzické osoby (občan prihlásený na trvalý pobyt, občan prihlásený na prechodný pobyt, vlastník nehnuteľnosti - stavby, ak nie je prihlásený na trvalý alebo prechodný pobyt) vo výške 0,055 €/deň, t.j. 20,07 €/rok. Úľava pre občanov, ktorí majú preukaz ŤZP, je 7 €, t.j. poplatok za rok je 13,07 €. Je potrebné predložiť preukaz ŤZP k nahliadnutiu.

b/ poplatok za 1 kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín vo výške 0,0159 €.

Právnická osoba alebo podnikateľ: - množstvový zber podľa objemu smetných nádob v litroch a počtu odvozov v kalendárnom roku – 0,012 €/liter (na základe zmluvy).

Splatnosť poplatku za komunálne odpady je uvedená v rozhodnutí, ktorým sa vyrubí poplatok, (do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, alebo na 3 splátky).

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obec vyrubí spravidla vlastní-kovi rodinného domu rozhodnutím podľa počtu osôb prihlásených na trvalý pobyt a počtu osôb prihlásených na prechodný pobyt k 1. januáru kalendárneho roka.

Zníženie poplatku za komunálne odpady (na základe žiadosti):

a) poplatníkovi, ktorým je študent ubytovaný v študentskom domove mimo svojho trvalého bydliska, sa poskytuje zľava 50 % z ročného poplatku. Je potrebné doložiť potvrdenie o návšteve školy, resp. o ubytovaní na vysokoškolskom internáte.

O odpustení poplatku rozhoduje starosta obce na základe podanej žiadosti.

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je:

a) 4 € za príležitostný predaj zeleniny a ovocia na obecnej tržnici,

b) 4 €/m² za predaj ostatného tovaru na obecnej tržnici,

Daň za ubytovanie: sadzba dane je 0,50 € na osobu a prenocovanie.

Daň za predajné automaty: sadzba dane je 65 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

Daň za nevýherné hracie prístroje: sadzba dane je 65 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

4.1.2017 11:35 pridal(a) komarnanska

USMERNENIE PRE DAŇOVNÍKOV

Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať do 31. januára 2017 na Obecnom úrade vo Veľkom Záluží v tom prípade, že uňho nastali zmeny v skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre vyrubenie dane z nehnuteľností.

Ide o zmenu vlastníka predajom, kúpou, darovaním alebo dedením, vydanie stavebného povolenia, vydanie kolaudačného rozhodnutia v minulom roku, dokončenie drobnej stavby, zmeny v náhradnom užívaní poľnohos-podárskej pôdy, zmena užívateľa vinohradu, a pod.).

Pri nahlásení zmeny a podaní priznania k dani z nehnuteľností je potrebné predložiť k nahliadnutiu : list vlastníctva (stačí výpis z internetového portálu katastra nehnuteľností ), kópiu kúpnej alebo darovacej zmluvy, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán, prípadne iný doklad potvrdzujúci zmenu. V prípade zmeny užívateľa vinice v lokalite Bakoheď je potrebné predložiť „Osvedčenie o registrácii vino-hradu“, vydané ÚKSUP-om Bratislava pre pôvod-ného užívateľa.

9.12.2016 11:41 pridal(a) stevikova

Oznam

      Obec Veľké Zálužie ako správca daní a poplatkov žiada občanov, ktorí nemajú uhradené platby za rok 2016, alebo aj staršie roky,  t.j. daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálny odpad, poplatok za vodu a ostatné platby, aby si svoje nedoplatky uhradili do konca kalendárneho roka.

 

       V prípade nezaplatenia predpísaných daní a poplatkov bude obec tieto nedoplatky vymáhať v exekučnom konaní.

25.11.2016 8:06 pridal(a) stevikova

Západoslovenská distribučná upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením. Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 metre od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 metre po oboch stranách elektrického vedenia. V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 metre je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to u príslušného špecialistu správy podľa obce na t.č. 037/776 32 37. Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení. Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

8.9.2016 15:09 pridal(a) stevikova

10.6.2016 10:32 pridal(a) stevikova

Zmena orientačných čísiel

 Oznamujeme občanom, že v  súvislosti s prebiehajúcou zmenou orientačných čísiel v obci je potrebné vybaviť si  po obdržaní oznámenia o zmene orientačného čísla  nový občiansky preukaz. Cestovný pas, vodičský preukaz a preukaz poistenca, kde nie je uvedená adresa trvalého pobytu nie je potrebné vymieňať.  Oznámenie o zmene dostane iba vlastník budovy, všetky osoby, ktoré majú na uvedenej adrese trvalý pobyt, si môžu ísť vybaviť občiansky preukaz aj bez oznámenia (avšak až po doručení oznámenia pre "konkrétny dom").

Utorok, 24.Január 2017
meniny má Timotej


PHSR

Regenerácia centra obce

Program obnovy dediny Výstavba chodníka na hlavnej ulici

Štatút obce Veľké Zálužie
Stránkové dni obecného úradu a Stavebného úradu
Pondelok800 - 1500
Utorok800 - 1500
Streda800 - 1700
ŠtvrtokNestránkový deň
Piatok800 - 1200
Obedná prestávka
denne 1200 - 1230
Počasie
Počasie Veľké Zálužie - Svieti.com
Po kliknutí na obrázok sa otvorí v novom okne stránka www.svieti.sk