Navigácia

Obsah

USMERNENIE PRE DAŇOVNÍKOV

Typ: ostatné
USMERNENIE   PRE   DAŇOVNÍKOV 1Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať do 31. januára 2018 na Obecnom úrade vo Veľkom Záluží v tom prípade, že uňho nastali zmeny v skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre vyrubenie dane z nehnuteľností.

USMERNENIE   PRE   DAŇOVNÍKOV

 

Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník  povinný podať do 31. januára 2018 na Obecnom úrade vo Veľkom Záluží v tom prípade, že uňho nastali zmeny v skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre vyrubenie dane z nehnuteľností. Ide o zmenu vlastníka predajom, kúpou, darovaním alebo dedením,

vydanie stavebného povolenia, vydanie kolaudačného rozhodnutia v minulom roku, dokončenie drobnej stavby, zmeny v náhradnom užívaní poľnohos-podárskej pôdy, zmena užívateľa vinohradu a pod.).

Pri nahlásení zmeny a podaní priznania k dani z nehnuteľností je potrebné predložiť k nahliadnutiu : list vlastníctva (stačí výpis z internetového portálu katastra nehnuteľností ), kópiu kúpnej alebo  darovacej zmluvy,   právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán, prípadne  iný doklad  potvrdzujúci zmenu.

V prípade zmeny užívateľa vinice v lokalite Bakoheď je potrebné predložiť „Osvedčenie o registrácii vino-hradu“, vydané ÚKSUP-om  Bratislava  pre  pôvod-ného užívateľa.

Tlačivá daňového priznania sú k dispozícii v klient-skom centre Obecného úradu alebo na internetovej stránke obce.


Vytvorené: 5. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 8. 1. 2018 12:53
Autor: