Navigácia

Obsah

Tlačivá

Dane a poplatky

Daň za užívanie verejného priestranstva – dočasná skládka Stiahnuté: 25x | 08.11.2013

Daň za užívanie verejného priestranstva – propag. Stiahnuté: 23x | 08.11.2013

Oznámenie údajov – znečisťovanie ovzdušia 2017 Stiahnuté: 24x | 08.11.2013

Oznámenie údajov – znečisťovanie ovzdušia 2017 Stiahnuté: 26x | 08.11.2013

Potvrdenie o podaní daňového priznania Stiahnuté: 16x | 08.11.2013

Priznanie k miestnym daniam FO a PO Stiahnuté: 26x | 08.11.2013

Výkaz pre daň za ubytovanie Stiahnuté: 25x | 08.11.2013

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad pre rok 2017 Stiahnuté: 31x | 21.11.2013

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad pre rok 2017 Stiahnuté: 26x | 21.11.2013

Stavebné

Doplnenie podania po prerušení konania Stiahnuté: 25x | 13.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím dodávok Stiahnuté: 30x | 14.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - skúšobná prevádzka stavby Stiahnuté: 28x | 14.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – FO Stiahnuté: 29x | 13.11.2013

Návrh na vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 26x | 14.11.2013

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 34x | 14.11.2013

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 34x | 14.11.2013

Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác Stiahnuté: 34x | 14.11.2013

Stavebný úrad - správne poplatky Stiahnuté: 32x | 10.04.2014

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 35x | 14.11.2013

Žiadosť o potvrdenie dokumentácie skutočného vyhotovenia Stiahnuté: 58x | 14.11.2013

Stránka