Navigácia

Obsah

Tlačivá

Dane a poplatky

Daň za užívanie verejného priestranstva – dočasná skládka Stiahnuté: 19x | 08.11.2013

Daň za užívanie verejného priestranstva – propag. Stiahnuté: 18x | 08.11.2013

Oznámenie údajov – znečisťovanie ovzdušia 2017 Stiahnuté: 18x | 08.11.2013

Oznámenie údajov – znečisťovanie ovzdušia 2017 Stiahnuté: 17x | 08.11.2013

Potvrdenie o podaní daňového priznania Stiahnuté: 14x | 08.11.2013

Priznanie k miestnym daniam FO a PO Stiahnuté: 22x | 08.11.2013

Výkaz pre daň za ubytovanie Stiahnuté: 20x | 08.11.2013

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad pre rok 2017 Stiahnuté: 23x | 21.11.2013

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad pre rok 2017 Stiahnuté: 19x | 21.11.2013

Stavebné

Doplnenie podania po prerušení konania Stiahnuté: 17x | 13.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím dodávok Stiahnuté: 20x | 14.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - skúšobná prevádzka stavby Stiahnuté: 18x | 14.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – FO Stiahnuté: 19x | 13.11.2013

Návrh na vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 19x | 14.11.2013

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 23x | 14.11.2013

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 22x | 14.11.2013

Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác Stiahnuté: 21x | 14.11.2013

Stavebný úrad - správne poplatky Stiahnuté: 24x | 10.04.2014

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 20x | 14.11.2013

Žiadosť o potvrdenie dokumentácie skutočného vyhotovenia Stiahnuté: 21x | 14.11.2013

Stránka