Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2017

VZN č. 1/2017 obce Veľké Zálužie o podmienkach podnikania na území obce Stiahnuté: 22x | 11.04.2017

VZN č. 3/2017 obce Veľké Zálužie o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby bytového fondu obce Stiahnuté: 20x | 11.04.2017

VZN č.2/2017 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území obce Stiahnuté: 19x | 11.04.2017

2016

Dodatok č.1 k VZN č.1/2016 - O podrobnostiach financovania škôl a školských zariadení Stiahnuté: 17x | 11.04.2017

Dodatok č.1 k VZN č.3/2016 - O určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach... Stiahnuté: 18x | 11.04.2017

Všeobecné záväzné nariadenie o prenájme SD Stiahnuté: 23x | 07.10.2016

Všobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 28x | 14.06.2016

VZN č.1/2016 o podrobnostiach financovania škôl a školských zariadení na území Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 14x | 16.03.2016

VZN o určení príspevku na čiastkovú úhradu nákladov v školách Stiahnuté: 15x | 15.06.2016

2015

Dodatok č.1 k VZN č. 6/2012 Stiahnuté: 17x | 17.02.2015

VZN 1 / 2015 - Podmienky prideľovania nájomných bytov Stiahnuté: 22x | 24.05.2015

VZN č. 2/2015 - Poskytovanie sociálnych služieb Stiahnuté: 24x | 16.10.2015

VZN č.3/2015 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 40x | 08.12.2015

2014

Dodatok č.1 k VZN 2012/4 - Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 30x | 07.01.2014

2013

VZN 1999/1 - Hospodárne nakladanie s pitnou vodou Stiahnuté: 19x | 08.11.2013

VZN 2003/4 - Starostlivost o zelen a správa zelene na územií Obce Velké Zálužie Stiahnuté: 44x | 08.11.2013

VZN 2005/2 - Záväzná caast územného plánu Obce Velké Zálužie Stiahnuté: 18x | 08.11.2013

VZN 2006/1 - Podmienky podnikania na území Obce Velké Zálužie Stiahnuté: 16x | 08.11.2013

VZN 2008/1 - Dodržiavanie verejného poriadku, verejnej cistoty a údržba verejnej zelene Stiahnuté: 20x | 08.11.2013

VZN 2009/1 - Ochrana ovzdušia a poplatky za znecistovanie Stiahnuté: 23x | 08.11.2013

Stránka