Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2017

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 18x | 20.07.2017

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady na území obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 32x | 20.07.2017

Dodatok č. 1 k VZN č.1/2015 o podmienkach a kritériách prideľovania, bývania a správy nájomných bytov v bytových domoch Stiahnuté: 24x | 20.07.2017

Dodatok č. 1 k VZN č.2/2017 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 21x | 20.07.2017

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2016 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 23x | 20.07.2017

VZN č. 1/2017 obce Veľké Zálužie o podmienkach podnikania na území obce Stiahnuté: 49x | 11.04.2017

VZN č. 3/2017 obce Veľké Zálužie o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby bytového fondu obce Stiahnuté: 39x | 11.04.2017

VZN č.2/2017 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území obce Stiahnuté: 45x | 11.04.2017

VZN č.4/2017 obce Veľké Zálužie o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 13x | 26.10.2017

2016

Dodatok č.1 k VZN č.1/2016 - O podrobnostiach financovania škôl a školských zariadení Stiahnuté: 37x | 11.04.2017

Dodatok č.1 k VZN č.3/2016 - O určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach... Stiahnuté: 42x | 11.04.2017

Všeobecné záväzné nariadenie o prenájme SD Stiahnuté: 54x | 07.10.2016

Všobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 60x | 14.06.2016

VZN č.1/2016 o podrobnostiach financovania škôl a školských zariadení na území Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 35x | 16.03.2016

VZN o určení príspevku na čiastkovú úhradu nákladov v školách Stiahnuté: 40x | 15.06.2016

2015

Dodatok č.1 k VZN č. 6/2012 Stiahnuté: 40x | 17.02.2015

VZN 1 / 2015 - Podmienky prideľovania nájomných bytov Stiahnuté: 51x | 24.05.2015

VZN č. 2/2015 - Poskytovanie sociálnych služieb Stiahnuté: 44x | 16.10.2015

VZN č.3/2015 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 81x | 08.12.2015

2014

Dodatok č.1 k VZN 2012/4 - Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 60x | 07.01.2014

Stránka