Navigácia

Obsah

Ako vybaviť

Nájomné bývanie

Obec Veľké Zálužie ako prenajímateľ nájomných bytov,  obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania, posudzuje všetky aktuálne žiadosti a schvaľuje poradovník žiadateľov o pridelenie nájomných bytov podľa VZN č. 1/2015 a kritérií, ktoré sú prílohou VZN. Pred schvaľovaním poradovníka zverejní na úradnej tabuli Obecného úradu vo Veľkom Záluží, na internetovej stránke obce, v miestnej tlači oznámenie o možnosti podať si žiadosť o pridelenie bytu. Vzor žiadosti nájdete v sekcii Tlačivá.

Žiadateľ je povinný spolu so žiadosťou predložiť:

  • potvrdenie o príjme žiadateľa a osôb žijúcich v domácnosti žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok
  • potvrdenie ÚPSVaR o poberaní štátnych sociálnych dávok za predchádzajúci kalendárny rok(dávka v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok, materský príspevok, prídavky na dieťa)
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne o poberaní starobného, invalidného alebo vdovského dôchodku za predchádzajúci kalendárny rok ak je poberateľom žiadateľ alebo osoba žijúca v domácnosti žiadateľa.

Oprávnenou fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje sociálne bývanie je osoba s príjmom najviac 3 a pol násobku životného minima (aktuálna suma od 1.7.2013 je 198,09 €).


Pravidlá a zásady bývania pre nájomcov obecných nájomných bytov:
Pravidlá a zásady bývania - tu ku stiahnutiu .pdf, 293,89 kB