Navigácia

Obsah

Miestny rozhlas

Zápis do materskej školy

Typ: ostatné
Zápis do materskej školy 3Riaditeľka MŠ vo Veľkom Záluží oznamuje rodičom, že zápis do Materskej školy vo Veľkom Záluží na školský rok 2019/2020 sa uskutoční 9. a 10.mája 2019 (štvrtok, piatok) v kancelárii riaditeľky školy, v čase od 10,00 do 12,00 hod. a od 15,15 do 16,00 hod.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade s § 59 zákona č.245/2008 Z.z. a v súlade s §3 vyhlášky MŠSR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠSR č. 308/2009.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma :

  • Spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku
  • Dieťa, kt. dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky
  • Dieťa, kt. bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky
  • Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa :

  • Ktoré dovŕšilo piaty rok veku
  • S odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • S dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Dieťa sa prijíma na základe písomne podanej žiadosti zákonného zástupcu.  Súčasne so žiadosťou  je potrebné predložiť aj potvrdenie od pediatra o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je aj údaj o očkovaní, prípadne vyjadrenie od príslušného odborného lekára, alebo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Žiadosti o prijatie je možné vyzdvihnúť si vopred v budove MŠ, alebo stiahnuť z webovej stránky školy www.mszaluzie.sk.

Na zápis je potrebné priniesť tiež rodný list dieťaťa.

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    Jana Zaujecová, riaditeľka školy


Vytvorené: 10. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 10. 4. 2019 14:03
Autor: