Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór obce Veľké Zálužie

 

Od 19.3.2019 bola na obdobie 6 rokov zvolená za hlavnú kontrolórku obce Veľké Zálužie  Mgr. Bc. Jana Chňapeková

Vaše podnety a pripomienky môžete zasielať na mail :  kontrolor@velkezaluzie.eu 

 

Postavenie a činnosť hlavného kontrolóra obce (výňatok z § 18 zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení)

A. Postavenie hlavného kontrolóra:

 • hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti,
 • hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce,
 • hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra,
 • starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

 

B. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce (§18d ZoOZ):

 • kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
 • kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha:
  • obecný úrad,
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
  • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
  • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu  v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
 • kontrolná činnosť  nevzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy obec rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb.

 

C. Úlohy hlavného kontrolóra v zmysle rozsahu kontrolnej činnosti (§18f ZoOZ):

Okrem úloh popísaných v §18d hlavný kontrolór obce plní aj ďalšie úlohy:

 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje štatút obce,
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad,
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

 

 • Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady (ak je zriadená) s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
 • Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.
 • Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

                                             
 

Do 18.3.2019 vykonávala funkciu hlavnej kontrolórky obce Veľké Zálužie Ing. Alica Uharčeková                

Hlavný kontrolór - Správa o kontrolnej činnosti 2013 - tu ku stiahnutiu .pdf, 74,3 kB

Hlavný kontrolór - Správa o kontrolnej činnosti 2014 - tu ku stiahnutiu .pdf, 214,57 kB

Hlavný kontrolór - Plán HK  na 1. polrok 2014 - tu ku stiahnutiu .pdf, 65,24 kB

Hlavný kontrolór - Plán HK na 1. polrok 2015 - tu ku stiahnutiu .pdf, 132,12 kB

Hlavný-kontrolor - Návrh plánu HK na 2. polrok 2015 - tu ku stiahnutiu .pdf, 133,56 kB

Hlavný kontrolór - Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 - tu ku stiahnutiu .pdf, 162,03 kB

Hlavný kontrolór - Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016 - tu ku stiahnutiu .pdf, 132,32 kB

Hlavný kontrolór - Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017 - Hlavný kontrolór - Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017

Od 19.3.2019 vykonáva funkciu hlavnej kontrolórky obce Veľké Zálužie Mgr. Jana Chňapeková 

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 bol schválený Uznesením č. 84 zo dňa 22.10.2019 - tu ku stiahnutiu 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľké Zálužie na 2. polrok 2020 schválený Uznesením č. 91 zo dňa 27.07.2020 - Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2020

Správa hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení OZ vo Veľkom Záluží (zasadnutie OZ dňa 21.09.2020) - Správa o plnení uznesení

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Veľké Zálužie k návrhu rozpočtu obce Veľé Zálužie na roky 2020 - 2022 - Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2020-2022