Navigácia

Obsah

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

 

Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  („zákon“), vydal starosta obce Veľké Zálužie Internú smernicu 04/2019  o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Zodpovednou osobou ktorá plní úlohy zamestnávateľa je na základe § 10 ods. 1  zákona hlavný kontrolór obce Veľké Zálužie Mgr. Bc. Jana Chňapeková.

 

Oznámenie v zmysle uvedeného zákona je možné podať:
-  osobne - ústne do záznamu v kancelárii hlavného kontrolóra na Obecnom úrade vo Veľkom Záluží, Obecná 955/2, 951 35 Veľké Zálužie po osobnom dohovore stretnutia.

-   písomne na adresu:

Hlavný kontrolór obce Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

Obecná 955/2

951 35 Veľké Zálužie

Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať - do rúk hlavného kontrolóra“.

-  elektronickou formou na emailovú adresu hlavného kontrolóra obce Veľké Zálužie: kontrolór@velkezaluzie.eu.  Táto emailová adresa je dostupná 24 hodín denne