Navigácia

Obsah

Zástupca starostu obce Veľké Zálužie

 

Výkonom funkcie zástupcu starostu obce Veľké Zálužie bola poverená poslankyňa OZ PhDr. Janka Moravčíková, PhD.

 

Zástupca starostu obce (výňatok zo zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení)

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.