Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Veľké Zálužie

VZN 2019/1 - ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Veľké Zálužie Stiahnuté: 162x | 30.07.2019

VZN 2017/5 - O určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno - vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 302x | 30.07.2019

-- VZN 2017/5 - Dodatok č. 1 Stiahnuté: 133x | 30.07.2019

VZN 2017/4 - O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 243x | 30.07.2019

VZN 2017/3 - O zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby bytového fondu Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 472x | 30.07.2019

VZN 2017/2 - O vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 340x | 30.07.2019

-- VZN 2017/2 - Dodatok č. 1 Stiahnuté: 300x | 30.07.2019

VZN 2016/4 - O prenájme spoločenského domu Stiahnuté: 500x | 30.07.2019

VZN 2016/2 - O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 692x | 30.07.2019

-- VZN 2016/2 - Dodatok č.1 Stiahnuté: 304x | 30.07.2019

VZN 2016/1 - O podrobnostiach financovania škôl a školských zariadení na území Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 302x | 30.07.2019

-- VZN 2016/1 - Dodatok č.1 Stiahnuté: 255x | 30.07.2019

-- VZN 2016/1 - Dodatok č.2 Stiahnuté: 255x | 30.07.2019

VZN 2015/3 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 755x | 30.07.2019

-- VZN 2015/3 - Dodatok č. 1 Stiahnuté: 309x | 30.07.2019

-- VZN 2015/3 - Dodatok č.2 Stiahnuté: 281x | 30.07.2019

VZN 2015/2 - O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 612x | 30.07.2019

-- VZN 2015/2 - Dodatok č. 1 Stiahnuté: 268x | 30.07.2019

VZN 2015/1 - O podmienkach a kritériách prideľovania, bývania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania Stiahnuté: 732x | 30.07.2019

-- VZN 2015/1 - Dodatok č. 1 Stiahnuté: 252x | 30.07.2019

Stránka