Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2017

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 115x | 20.07.2017

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady na území obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 145x | 20.07.2017

Dodatok č. 1 k VZN č.1/2015 o podmienkach a kritériách prideľovania, bývania a správy nájomných bytov v bytových domoch Stiahnuté: 102x | 20.07.2017

Dodatok č. 1 k VZN č.2/2017 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 133x | 20.07.2017

Dodatok č.1 k VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 97x | 24.01.2018

Dodatok č.2 k VZN č.3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 100x | 24.01.2018

Dodatok č.2 k VZN č.1/2016 o podrobnostiach financovania škôl a školských zariadení na území Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 91x | 24.01.2018

VZN č. 3/2017 obce Veľké Zálužie o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby bytového fondu obce Stiahnuté: 160x | 11.04.2017

VZN č.2/2017 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území obce Stiahnuté: 145x | 11.04.2017

VZN č.4/2017 obce Veľké Zálužie o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 86x | 26.10.2017

VZN č.5/2017 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno - vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 92x | 24.01.2018

2016

Dodatok č.1 k VZN č.1/2016 - O podrobnostiach financovania škôl a školských zariadení Stiahnuté: 110x | 11.04.2017

Všeobecné záväzné nariadenie o prenájme SD Stiahnuté: 180x | 07.10.2016

Všobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 183x | 14.06.2016

VZN č.1/2016 o podrobnostiach financovania škôl a školských zariadení na území Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 131x | 16.03.2016

2015

Dodatok č.1 k VZN č. 6/2012 Stiahnuté: 135x | 17.02.2015

VZN 1 / 2015 - Podmienky prideľovania nájomných bytov Stiahnuté: 300x | 24.05.2015

VZN č. 2/2015 - Poskytovanie sociálnych služieb Stiahnuté: 169x | 16.10.2015

VZN č.3/2015 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 235x | 08.12.2015

2014

Dodatok č.1 k VZN 2012/4 - Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 151x | 07.01.2014

Stránka