Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Veľké Zálužie

VZN 2019/1 - ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Veľké Zálužie Stiahnuté: 134x | 30.07.2019

VZN 2017/5 - O určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno - vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 291x | 30.07.2019

-- VZN 2017/5 - Dodatok č. 1 Stiahnuté: 122x | 30.07.2019

VZN 2017/4 - O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 230x | 30.07.2019

VZN 2017/3 - O zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby bytového fondu Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 415x | 30.07.2019

VZN 2017/2 - O vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 331x | 30.07.2019

-- VZN 2017/2 - Dodatok č. 1 Stiahnuté: 289x | 30.07.2019

VZN 2016/4 - O prenájme spoločenského domu Stiahnuté: 477x | 30.07.2019

VZN 2016/2 - O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 645x | 30.07.2019

-- VZN 2016/2 - Dodatok č.1 Stiahnuté: 292x | 30.07.2019

VZN 2016/1 - O podrobnostiach financovania škôl a školských zariadení na území Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 291x | 30.07.2019

-- VZN 2016/1 - Dodatok č.1 Stiahnuté: 244x | 30.07.2019

-- VZN 2016/1 - Dodatok č.2 Stiahnuté: 247x | 30.07.2019

VZN 2015/3 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 685x | 30.07.2019

-- VZN 2015/3 - Dodatok č. 1 Stiahnuté: 296x | 30.07.2019

-- VZN 2015/3 - Dodatok č.2 Stiahnuté: 267x | 30.07.2019

VZN 2015/2 - O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 555x | 30.07.2019

-- VZN 2015/2 - Dodatok č. 1 Stiahnuté: 259x | 30.07.2019

VZN 2015/1 - O podmienkach a kritériách prideľovania, bývania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania Stiahnuté: 706x | 30.07.2019

-- VZN 2015/1 - Dodatok č. 1 Stiahnuté: 238x | 30.07.2019

Stránka