Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2017 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach Stiahnuté: 33x | 22.03.2019

VZN č.1/2019 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Veľké Zálužie Stiahnuté: 17x | 28.03.2019

2018

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2015 o podmienkach a kritériách prideľovania nájomných bytov Stiahnuté: 21x | 13.02.2019

2017

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 178x | 20.07.2017

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady na území obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 209x | 20.07.2017

Dodatok č. 1 k VZN č.1/2015 o podmienkach a kritériách prideľovania, bývania a správy nájomných bytov v bytových domoch Stiahnuté: 155x | 20.07.2017

Dodatok č. 1 k VZN č.2/2017 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 191x | 20.07.2017

Dodatok č.1 k VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 168x | 24.01.2018

Dodatok č.2 k VZN č.3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 161x | 24.01.2018

Dodatok č.2 k VZN č.1/2016 o podrobnostiach financovania škôl a školských zariadení na území Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 147x | 24.01.2018

VZN č. 3/2017 obce Veľké Zálužie o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby bytového fondu obce Stiahnuté: 241x | 11.04.2017

VZN č.2/2017 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území obce Stiahnuté: 194x | 11.04.2017

VZN č.4/2017 obce Veľké Zálužie o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 140x | 26.10.2017

VZN č.5/2017 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno - vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 155x | 24.01.2018

2016

Dodatok č.1 k VZN č.1/2016 - O podrobnostiach financovania škôl a školských zariadení Stiahnuté: 158x | 11.04.2017

Všeobecné záväzné nariadenie o prenájme SD Stiahnuté: 244x | 07.10.2016

Všobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 318x | 14.06.2016

VZN č.1/2016 o podrobnostiach financovania škôl a školských zariadení na území Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 181x | 16.03.2016

2015

Dodatok č.1 k VZN č. 6/2012 Stiahnuté: 188x | 17.02.2015

VZN 1 / 2015 - Podmienky prideľovania nájomných bytov Stiahnuté: 470x | 24.05.2015

Stránka