Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Veľké Zálužie

-- VZN 2015/1 - Dodatok č. 2 Stiahnuté: 45x | 30.07.2019

VZN 2012/10 - O spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 220x | 30.07.2019

VZN 2012/6 - O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 162x | 30.07.2019

-- VZN 2012/6 - Dodatok č.1 Stiahnuté: 211x | 30.07.2019

VZN 2012/5 - O určení názvu ulice v Obci Veľké Zálužie Stiahnuté: 166x | 30.07.2019

VZN 2012/4 - O prevádzkovom poriadku pohrebiska v Obci Veľké Zálužie Stiahnuté: 190x | 30.07.2019

-- VZN 2012/4 - Dodatok č.1 Stiahnuté: 223x | 30.07.2019

VZN 2012/2 - O poskytovaní verejnoprospešných služieb Obcou Veľké Zálužie a úhradách za tieto služby Stiahnuté: 235x | 30.07.2019

VZN 2011/7 - O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác Stiahnuté: 115x | 30.07.2019

VZN 2011/5 - O určení názvov ulíc v Obci Veľké Zálužie Stiahnuté: 180x | 30.07.2019

VZN 2011/2 - O určení názvu ulice v Obci Veľké Zálužie Stiahnuté: 190x | 30.07.2019

VZN 2011/1 - O povinnom zápise dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole Stiahnuté: 163x | 30.07.2019

VZN 2010/3 - O trhovom poriadku Stiahnuté: 212x | 30.07.2019

VZN 2010/1 - O poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Stiahnuté: 161x | 30.07.2019

VZN 2009/7 - O ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 195x | 30.07.2019

VZN 2009/4 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 188x | 08.11.2013

VZN 2009/1 - O ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 134x | 30.07.2019

VZN 2008/1 - Dodržiavanie verejného poriadku, verejnej čistoty a údržby verejnej zelene Stiahnuté: 178x | 30.07.2019

VZN 2005/2 - ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 128x | 30.07.2019

VZN 1999/1 - O hospodárnom nakladaní s pitnou vodou na území obce Stiahnuté: 173x | 30.07.2019

Stránka