Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Veľké Zálužie

-- VZN 2015/1 - Dodatok č. 2 Stiahnuté: 62x | 30.07.2019

VZN 2012/10 - O spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 266x | 30.07.2019

VZN 2012/6 - O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 203x | 30.07.2019

-- VZN 2012/6 - Dodatok č.1 Stiahnuté: 235x | 30.07.2019

VZN 2012/5 - O určení názvu ulice v Obci Veľké Zálužie Stiahnuté: 204x | 30.07.2019

VZN 2012/4 - O prevádzkovom poriadku pohrebiska v Obci Veľké Zálužie Stiahnuté: 252x | 30.07.2019

-- VZN 2012/4 - Dodatok č.1 Stiahnuté: 260x | 30.07.2019

VZN 2012/2 - O poskytovaní verejnoprospešných služieb Obcou Veľké Zálužie a úhradách za tieto služby Stiahnuté: 297x | 30.07.2019

VZN 2011/7 - O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác Stiahnuté: 134x | 30.07.2019

VZN 2011/5 - O určení názvov ulíc v Obci Veľké Zálužie Stiahnuté: 223x | 30.07.2019

VZN 2011/2 - O určení názvu ulice v Obci Veľké Zálužie Stiahnuté: 256x | 30.07.2019

VZN 2011/1 - O povinnom zápise dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole Stiahnuté: 181x | 30.07.2019

VZN 2010/3 - O trhovom poriadku Stiahnuté: 259x | 30.07.2019

VZN 2010/1 - O poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Stiahnuté: 193x | 30.07.2019

VZN 2009/7 - O ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 258x | 30.07.2019

VZN 2009/4 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 216x | 08.11.2013

VZN 2009/1 - O ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 158x | 30.07.2019

VZN 2008/1 - Dodržiavanie verejného poriadku, verejnej čistoty a údržby verejnej zelene Stiahnuté: 205x | 30.07.2019

VZN 2005/2 - ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 146x | 30.07.2019

VZN 1999/1 - O hospodárnom nakladaní s pitnou vodou na území obce Stiahnuté: 214x | 30.07.2019

Stránka