Navigácia

Obsah

CIVILNÁ OCHRANA                                   co            

Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. To, ako dokážu zvládnuť vzniknutú situáciu, závisí od ich pripravenosti. Dôsledky mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodnej reakcie na vzniknutú situáciu, alebo jej podceňovanie spolu s panikou, znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotne postihnutých ľudí.

Každý z nás by si mal osvojiť základné informácie o spôsoboch a postupoch, ktoré mu pomôžu v prípade potreby ochrániť život, zdravie alebo majetok.

Nasledujúce informácie majú usmerniť vaše konanie v prípade akútneho ohrozenia, pomôcť spoznať možné nebezpečenstvo a poskytnúť základný návod, ako sa zachovať v čase, kedy je potrebná pomoc.

 

V zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov Obecný úrad vo Veľkom Záluží  informuje verejnosť ako sa správať v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.

Poslaním civilnej ochrany je zabezpečenie ochrany životov, zdravia a majetku obyvateľov počas trvania mimoriadnych situácií. Tieto si vyžadujú neodkladné prijímanie opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní ich následkov. Hlavné úlohy činnosti obce v oblasti civilnej ochrany sú rozpracované v dokumente „Plán ochrany obyvateľstva Obce Veľké Zálužie“  ( dokument sa nachádza na OCÚ u p. Veroniky Andrášikovej ).

 

Si v tiesni? Potrebuješ pomoc?

Čo znamená, keď zaznie siréna? (Varovné signály)

Čo robiť pri evakuácii?

Ste účastníkom dopravnej nehody spojenej s únikom nebezpečnej látky? Čo je potrebné okamžite vykonať?

Čo robiť v prípade teroristického útoku?

Čo robiť pri ohrození povodňami a záplavami?

Čo robiť pri zemetrasení?

Dôležité telefónne kontakty

 

Čo robiť v prípade mimoriadnej udalosti tu ⇒ manuál CO

ZDROJ: http://www.minv.sk/swift_data/source/civilna_ochrana/debnar_2/co_revue/CO_Revue_2011_5.pdf