Menu
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie
Verzia pre seniorov
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie

Zber separovaného odpadu

Obec Veľké Zálužie je spolu s ďalšími 62 obcami zapojená do projektu Separovaný zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov

Cieľom projektu je zavedenie komplexného systému separovaného zberu pre šesť zložiek komunálnych odpadov a vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov kompostárne.

Projektom sa ďalej sleduje:

  • Zníženie množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky odpadov
  • Zvýšenie množstva materiálovo zhodnocovaných biologicky rozložiteľných odpadov premenou na konečný produkt – kompost
  • Zvýšenie množstva zhodnocovaných zložiek komunálneho odpadu v súlade s cieľmi POH SR

Špecifickým cieľom je vybudovanie regionálneho integrovaného zariadenia na separáciu a dotrieďovanie zložiek komunálneho odpadu a propagácia separovaného zberu realizáciou informačnej kampane.

Ako separovať ?

Zber odpadov začína priamo u občanov v domácnostiach. Separuje sa:

  • Papier (spolu s papierom aj tetrapak – obaly z nápojov)
  • Plast
  • Biologicky rozložiteľný odpad
  • Zvyškový komunálny odpad

Nádoby na separovanie odpadu dostane každá domácnosť formou zápožičky v priebehu obdobia Január - Február 2014, nie je potrebné za nádoby platiť žiaden poplatok, občan iba podpíše zmluvu o zápožičke. Všetky nádoby sú označené elektronickým čipom, podľa ktorého bude možné pri vývoze presne odčítať, koľko ktorých druhov domácnosť vyseparovala. 
 
Obec okrem toho zabezpečí zberné stanovištia, na ktorých budú kontajnery na

  • Sklo
  • Veľkorozmerný bioodpad zo záhrad a z vegetačných úprav
  • Kov

Zber separovaného odpadu sa v obci začal v roku 2014.