Menu
RSS
rozšírené vyhľadávanie
Verzia pre seniorov
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie

Zber separovaného odpadu

Obec Veľké Zálužie je spolu s ďalšími 62 obcami zapojená do projektu Separovaný zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov

Cieľom projektu je zavedenie komplexného systému separovaného zberu pre šesť zložiek komunálnych odpadov a vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov kompostárne.

Projektom sa ďalej sleduje:

  • Zníženie množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky odpadov
  • Zvýšenie množstva materiálovo zhodnocovaných biologicky rozložiteľných odpadov premenou na konečný produkt – kompost
  • Zvýšenie množstva zhodnocovaných zložiek komunálneho odpadu v súlade s cieľmi POH SR

Špecifickým cieľom je vybudovanie regionálneho integrovaného zariadenia na separáciu a dotrieďovanie zložiek komunálneho odpadu a propagácia separovaného zberu realizáciou informačnej kampane.

Ako separovať ?

Zber odpadov začína priamo u občanov v domácnostiach. Separuje sa:

  • Papier (spolu s papierom aj tetrapak – obaly z nápojov)
  • Plast
  • Biologicky rozložiteľný odpad
  • Zvyškový komunálny odpad

Nádoby na separovanie odpadu dostane každá domácnosť formou zápožičky v priebehu obdobia Január - Február 2014, nie je potrebné za nádoby platiť žiaden poplatok, občan iba podpíše zmluvu o zápožičke. Všetky nádoby sú označené elektronickým čipom, podľa ktorého bude možné pri vývoze presne odčítať, koľko ktorých druhov domácnosť vyseparovala. 
 
Obec okrem toho zabezpečí zberné stanovištia, na ktorých budú kontajnery na

  • Sklo
  • Veľkorozmerný bioodpad zo záhrad a z vegetačných úprav
  • Kov

Zber separovaného odpadu sa v obci začal v roku 2014.

-->