Menu
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie
Verzia pre seniorov
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie

Obec

Obec Veľké Zálužie vznikla na základe zákona  č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

Legislatívna úprava pojmu „obec“ (výňatok zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.)

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Zákon o obecnom zriadení vymedzuje kompetencie oboch orgánov obce, pričom je dôležité mať na pamäti, že oba orgány obce nesmú si prisvojovať, ktoré im zo zákona neprináležia. Oba orgány obce – starosta a obecné zastupiteľstvo majú rovnocenné postavenie, oba orgány boli zvolené v priamych voľbách občanmi obce. V praxi  sa často stáva, že poslanci obecného zastupiteľstva presahujú svojimi uzneseniami svoje kompetencie, najmä v pracovnoprávnej rovine, čím však porušujú zákon o obecnom zriadení. Obecné zastupiteľstvo nemôže ukladať starostovi obce a ani ním priamo riadeným organizačným zložkám obecnej samosprávy úlohy.

 

Predstavitelia obce sa každé 4 roky môžu obmeniť, či už na poste starostu alebo na poste poslancov obecného zastupiteľstva. Nikde však neexistuje záruka, že zmena vo vedení obce, prinesie so sebou aj úžitok pre obec. Ako píše jeden z významných odborníkov na miestnu samosprávu p. Ladislav Briestenský (2018, str. 21)[1] „všetko závisí od kultúry zúčastnených osôb a ich rešpektu voči verejnému záujmu“.

 

Úlohy, ktoré obce vykonávajú, sa delia na dve skupiny:

  • originálne úlohy, resp. kompetencie, ktoré sú definované v zákone o obecnom zriadení 369/90 Zb., obec ich vykonáva vo vlastnom mene (napr. nakladanie s majetkom obce),
  • prenesené úlohy, ktoré obec získala účinnosťou zákona 419/2001 Z.z. o prevode a prechode niektorých kompetencií zo strany štátu na VUC a obce. Tieto úlohy prenáša štát prostredníctvom svojich orgánov  na obec a obec ich vykonáva v zastúpení štátu (napr. stavebný poriadok, oblasť životného prostredia atď.)
 

[1] Briestenský, L. 2018. Miestna samospráva – Základné princípy fungovania III. AVS. Nitra: Garmond, 281 s. ISBN 978-80-89703-56-2

Obec

ADRESA

Obec Veľké Zálužie
Obecná 955/2
951 35 Veľké Zálužie 

tel.:  037/65 92 201
e-mail : ou@velkezaluzie.eu

MAS VITIS

mas vitis

Prihlásenie k odberu správ

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:506
TÝŽDEŇ:2643
CELKOM:1657405