Menu
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie
Verzia pre seniorov
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie

Poslanci

Poslanci Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží

Počet poslancov v obci  Veľké Zálužie na celé volebné obdobie  je 11:

 • Ing. Ján Bédi
 • Jaroslav Bozáň
 • Ing. Vladislav Omelina
 • Tomáš Hollý
 • PhDr. Janka Moravčíková, PhD. 
 • Ing. Pavol Pekar
 • Ing. Andrej Práznovský
 • Branislav Práznovský
 • Lukáš Šimončík 
 • Mgr. Roman Vančo
 • Ing. Martina Vavríková

  

 

 

Povinnosti a práva poslanca obecného zastupiteľstva (výňatok z § 25 zákona o obecnom zriadení)

Poslanec je povinný najmä:

 • zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
 • zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
 • dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 • obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,
 • informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva,
 • prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie poslanca.

Poslanec je oprávnený najmä:

 • predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
 • interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
 • požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
 • požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
 • zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
 • požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

 

Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov; to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.

Poslanec obecného zastupiteľstva je verejný činiteľ a  nemá pracovnú dobu. Je vo svojej funkcii po celé funkčné obdobie zastupiteľstva obce,  a preto sa výkon jeho funkcie výrazne a zásadne líši od pracovnoprávneho vzťahu (Sotolář, J. a kol. 2018. Poslanec obecného zastupiteľstva. Košice: SOTAc, s.r.o.,2018 str.99).

 

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

Rok 2023

Účasť poslancov na OZ

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,23 kB

Rok 2022

Účasť poslancov na OZ - nové zastupiteľstvo

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,91 kB

Účasť poslancov na OZ

Účasť poslancov na zastupiteľstvách v.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,45 kB

Rok 2021

Účasť poslancov na OZ

Účasť poslancov na zastupiteľstvách v r. 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,82 kB

Rok 2020

Účasť poslancov na OZ

Účasť poslancov na zastupiteľstvách v r. 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,14 kB

Rok 2019

Účasť poslancov na OZ

Účasť poslancov na zastupiteľstvách v r. 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,43 kB

Rok 2018

Účasť poslancov na OZ

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva r. 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 281,82 kB

Rok 2017

Účasť poslancov na OZ

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva r. 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 311,92 kB

Rok 2016

Účasť poslancov na OZ

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva r. 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 345,42 kB

Rok 2015

Účasť poslancov na OZ

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva r.2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 315,69 kB