Menu
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie
Verzia pre seniorov
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  („zákon“), vydal starosta obce Veľké Zálužie Internú smernicu 04/2019  o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Zodpovednou osobou ktorá plní úlohy zamestnávateľa je na základe § 10 ods. 1  zákona hlavný kontrolór obce Veľké Zálužie Mgr. Zuzana Švarc Harisová.

 

Oznámenie v zmysle uvedeného zákona je možné podať:

  • osobne - ústne do záznamu v kancelárii hlavného kontrolóra na Obecnom úrade vo Veľkom Záluží, Obecná 955/2, 951 35 Veľké Zálužie po osobnom dohovore stretnutia.
  • písomne na adresu:

Hlavný kontrolór obce Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

Obecná 955/2

951 35 Veľké Zálužie

Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať - do rúk hlavného kontrolóra“.

  • elektronickou formou na emailovú adresu hlavného kontrolóra obce Veľké Zálužie: kontrolór@velkezaluzie.eu.  Táto emailová adresa je dostupná 24 hodín denne