Menu
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie
Verzia pre seniorov
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie

Starosta

STAROSTA

Starosta obce Veľké Zálužie Milan Bíro

Starosta obce (výňatok z § 13 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení)

Postavenie starostu obce a jeho úlohy:

  • starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. 
  • povinnosti starostu obce uložené zákonom:
  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia, deň a hodinu konania zasadnutia obecného zastupiteľstva spravidla určuje ten, kto zasadnutie zvoláva,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
  • Starosta je štatutárnym orgánom obce.
  • Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Pozastavenie výkonu uznesenia sa robí tak, že ho nepodpíše v zákonom predpísanej lehote. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.  Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
  • Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.

Starosta obce má rovnocenné postavenie s obecným zastupiteľstvom, nakoľko oba orgány boli zvolené v priamych voľbách občanmi obce. V oblasti zodpovednosti, je však starosta ako štatutárny orgán obce postavený do inej roviny ako poslanci obecného zastupiteľstva. Nesie zodpovednosť za všetky úkony samosprávy obce navonok. Ako uvádza Briestenský (2018, str.30)[1] „ Starosta ako štatutárny orgán zodpovedá za úkony celej obce navonok, preto je výhradne na jeho rozhodnutí, či nejaký právny úkon urobí alebo nie.“ Zodpovednosť starostu obce je individuálna, na rozdiel od kolektívnej zodpovednosti obecného zastupiteľstva.

 


[1] [1] Briestenský, L. 2018. Miestna samospráva – Základné princípy fungovania III. AVS. Nitra: Garmond, 281 s. ISBN 978-80-89703-56-2