Menu
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie
Verzia pre seniorov
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie

Zasadnutia

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Rokovanie obecného zastupiteľstva (výňatok § 12 zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení)

 • obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie,
 • návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva,
 • obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia na začiatku zasadnutia. Najprv sa hlasuje o bodoch návrhu programu, ktorý bol predložený. Na zmenu návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom,
 • ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom,
 • obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov,
 • Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; zákon však pozná aj výnimky,
 • ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce,
 • nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom,
 • podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

 

Výber situácií s najčastejšou frekvenciou riešenia v OZ

(kvórum, situácia)

Nadpolovičná väčšina prítomných poslancov: všeobecné uznesenie

Nadpolovičná väčšina všetkých poslancov:

 • voľba hlavného kontrolóra v prvom kole, odvolanie HK z funkcie
 • súhlas so zmluvou podľa § 20a ods.4 a 20b ods.5 ZoOZ
 • vyhlásenie hlasovania obyvateľov o odvolaní starostu obce pre hrubé porušovanie povinností a zákonnosti
 • rozhodovanie o porušení  resp. nesplnení povinností podľa zákona o ochrane verejného záujmu

Trojpätinová väčšina prítomných poslancov:

 • prijatie nariadenia
 • zastavenie konania o porušení  resp. nesplnení povinností podľa zákona o ochrane verejného záujmu

Trojpätinová väčšina všetkých poslancov:

 • zmena zverejneného návrhu programu OZ
 • potvrdenie uznesenia, ktorého výkon starosta pozastavil
 • dôvody hodné osobitného zreteľa pri prevode alebo prenájme majetku obce
 • schválenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom na riaditeľa školy

Rokovací poriadok