Menu
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie
Verzia pre seniorov
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie

Nájomné bývanie

Obec Veľké Zálužie ako prenajímateľ nájomných bytov,  obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania, posudzuje všetky aktuálne žiadosti a schvaľuje poradovník žiadateľov o pridelenie nájomných bytov podľa VZN č. 1/2015 a kritérií, ktoré sú prílohou VZN. Pred schvaľovaním poradovníka zverejní na úradnej tabuli Obecného úradu vo Veľkom Záluží, na internetovej stránke obce, v miestnej tlači oznámenie o možnosti podať si žiadosť o pridelenie bytu. Vzor žiadosti nájdete v sekcii Tlačivá.

Žiadateľ je povinný spolu so žiadosťou predložiť:

  • potvrdenie o príjme žiadateľa a osôb žijúcich v domácnosti žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok
  • potvrdenie ÚPSVaR o poberaní štátnych sociálnych dávok za predchádzajúci kalendárny rok(dávka v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok, materský príspevok, prídavky na dieťa)
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne o poberaní starobného, invalidného alebo vdovského dôchodku za predchádzajúci kalendárny rok ak je poberateľom žiadateľ alebo osoba žijúca v domácnosti žiadateľa.

Oprávnenou fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje sociálne bývanie je osoba s príjmom najviac 3 a pol násobku životného minima (aktuálna suma od 1.7.2013 je 198,09 €).


Pravidlá a zásady bývania pre nájomcov obecných nájomných bytov: