Menu
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie
Verzia pre seniorov
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie

Sociálne služby

Obec Veľké Zálužie zabezpečuje poskytovanie sociálnych  služieb v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 o poskytovaní sociálnej služby o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

Poskytované služby

  • opatrovateľská služb
  • prepravná služba 
  • zabezpečenie a rozvoz stravy
  • požičiavanie pomôcok

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu ( tu ku stiahnutiu pdf. 829, 43 kB ) sa podáva na Obecnom úrade vo Veľkom Záluží písomne. Obec na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku vypracováva posudok o odkázanosti na sociálnu službu a následne vydáva rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Bez rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu obec nemôže sociálnu službu poskytovať. Podľa žiadosti je možné rozhodnúť o poskytovaní opatrovateľskej služby, umiestnení v zariadení sociálnych služieb (ambulantná forma, pobytová forma) alebo o iných formách sociálnych služieb.


Seniori a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím môžu požiadať o prepravnú službu (sociálny taxík). Na využitie sociálneho taxíka je potrebné preukázať sa preukazom ŤZP. Ak osoba nie je držiteľom preukazu ŤZP je potrebné, aby doložila na obecný úrad potvrdenie od lekára o nepriaznivom zdravotnom stave a o obmedzenej schopnosti pohybu.


Pri žiadosti o zabezpečenie rozvozu a donášky stravy nie je potrebné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Táto služba je určená pre seniorov alebo osoby s rozhodnutím o odkázanosti na poskytovanie sociálnych služieb. Zabezpečujeme iba donášku obedov v pracovné dni.

Požičiavanie pomôcok (vozík, detský vozík, chodítko) je sociálna služba poskytovaná  osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku. Pomôcka sa požičiava na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia. Žiadosť o zabezpečenie pomôcky sa podáva na Obecný úrad Veľké Zálužie.

O konkrétnych možnostiach poskytovania sociálnych služieb sa informujte na obecnom úrade.