Menu
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie
Verzia pre seniorov
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie

Úmrtie v rodine, prenájom hrobového miesta

Administratívne postupy pri úmrtí.

Po úmrtí a vystavení listu o prehliadke mŕtveho je potrebné zabezpečiť všetky administratívne náležitosti nadväzujúce na túto skutočnosť. Ak nastalo úmrtie doma, prvou povinnosťou je hneď zavolať lekára z pohotovostnej služby, ktorý vykoná obhliadku mŕtveho ľudského tela a vystaví list o prehliadke mŕtveho, v prípade potreby nariadi pitvu. V prípade, že úmrtie nastalo v nemocnici, resp. v inom zariadení, prevoz zosnulého zabezpečujú pracovníci pohrebnej služby, ktorú si vyberiete.

Niektoré pohrebné služby zabezpečia časť administratívy namiesto Vás, aby uľahčili pozostalým ich vybavovanie. Treba sa o tomto informovať priamo u pohrebnej služby, ktorá bude zabezpečovať pohreb.

Matrika obecného/mestského úradu

Vašim prvým krokom bude nahlásiť úmrtie na matrike. Úmrtie sa nahlasuje na matričnom úrade v obci, alebo mestskej časti, kde úmrtie nastalo. Matrika zapíše úmrtie a  vystaví úmrtný list.

Na matriku treba priniesť nasledovné doklady:

  • List o prehliadke mŕtveho  - 3 kópie ( vystaví ho zdravotnícke zariadenie kde občan zomrel, alebo prehliadajúci lekár)
  • Občiansky preukaz zosnulého  a tiež občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtie vybavuje

Občiansky preukaz – zostáva na matrike, ktorá zapíše úmrtie. Vodičský  preukaz, pas a zbrojný preukaz treba odovzdať ktorémukoľvek policajnému zboru. Ak mal zosnulý v držbe aj zbraň, treba na to políciu upozorniť a tá vyšle pre zbraň hliadku, ktorá ju prevezie do depozitu a vydaná bude až po dedičskom konaní.

 Úmrtný list sa vybavuje na počkanie a bez poplatkov v čase úradných hodín príslušnej matriky.

Matrika vystaví aj Žiadosť o príspevok na pohreb, ktorú potvrdí pohrebná služba a odovzdáva sa na úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, podľa trvalého pobytu zomretého.

Správca pohrebísk Veľké Zálužie

Ohľadne určenia hrobového miesta, uzatvorenia nájomnej zmluvy na hrobové miesto určené k pochovaniu a na uhradenie poplatku je potrebné kontaktovať p. Veroniku Andrášikovú na OcÚ, prípadne na tel.čísle 037/69 218 04.

UPOZORNENIE: bez uzatvorenej nájomnej zmluvy na hrobové miesto a uhradeného poplatku za hrobové miesto nie je možné pochovanie zosnulého.

Potvrdenie o účasti na pohrebe – Vám na požiadanie vystaví aj správca cintorínu.

Farský úrad Veľké Zálužie

Ak chcú pozostalí cirkevný pohreb, po vybavení týchto formalít, môžu navštíviť farský úrad Veľké Zálužie ( 037/6592219) a zosúladiť termín pohrebu s možnosťami pohrebnej služby. 

Zdravotná poisťovňa - lehota na odovzdanie zdravotného preukazu nie je uložená zákonom, ale tiež sa odporúča to urobiť čo najskôr, aby nedošlo k zneužitiu preukazu poistenca. Pokiaľ mal zosnulý požičané nejaké zdravotné pomôcky, treba tiež kontaktovať príslušnú zdravotnú poisťovňu a informovať sa o ďalšom postupe.

Pozostalým odporúčame oznámiť úmrtie do Sociálnej poisťovne čo najskôr v prípade riešenia vdovského, vdoveckého, alebo sirotského dôchodku, lebo matrika hlásenia zasiela len raz mesačne.

Pohrebné služby v našej obci: 

Astra:

  • Kostolná 1285/7, Veľké Zálužie 951 35 
  • Nonstop služba:  0911 464 640

Dolorem

  • Hlavná 958, Veľké Zálužie 951 35
  • Nonstop služba:  0902 587 059  / 0903 163 011

Ostatné PS:

  • Pohrebná služba MIRTA: 0908 790 760
  • Pohrebná služba OKENKA: 037/652 56 45
  • Pohrebná služba REQUIEM: 037/650 36 28
  • Pohrebná služba AVENSYS: 0917 981 772